Dostępność strony internetowej

Szkoła Podstawowa w Bobrowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Szkoła Podstawowa w Bobrowej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-02-27.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-04.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 2. Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 3. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne sprzed 27 lutego 2021 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 4. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 5. Poprawienie dostępności strony w okresie przed 27.02.2021 niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Informacje dodatkowe - ułatwienia:

 1. Można używać standardowych skrótów klawiaturowych.
 2. Podwyższony kontrast.
 3. Możliwość powiększenia liter.
 4. Podświetlane linki.
 5. Mapa strony.
 6. Skala szarości.
 7. Jasne tło.
 8. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi jeszcze pięć wejść – dwa od strony wschodniej budynku: jeden przez kuchnię szkolną, drugi z podjazdem dla niepełnosprawnych prowadzący do hali sportowej szkoły, dwa od strony południowej (jedno wykorzystywane jest jako wyjście ewakuacyjne, drugie stanowi wejście do szatni szkolnej), piąte od strony zachodniej jako wyjście ewakuacyjne z hali sportowej. Do budynku szkoły podstawowej prowadzi główne wejście znajdujące się od strony północnej (naprzeciwko Kaplicy) i jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 3. W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady są zgodne z prawem budowlanym.
 4. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
 5. W sekretariacie szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, parking przed szkołą, szatnię i korytarze przy salach lekcyjnych.
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Dostępny jest podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 8. Przy wejściu nie ma domofonu.
 9. Budynek nie posiada wind.
 10. Wnętrze budynku nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 11. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 12. W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 13. Szkoła nie posiada sanitariatów dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.
 14. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 15. Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Madej, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 6818099. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-04.

Publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisów internetowych Zespołu Szkół w Bobrowej.

 1. Zespół Szkół w Bobrowej, Bobrowa 131, 39-203 Nagoszyn, prowadząc serwisy internetowe, nie zbiera i nie przechowuje żadnych danych osobowych użytkowników stron internetowych, za wyjątkiem adresu IP użytkownika oraz tzw. cookies.
 2. Dane dotyczące użytkowników serwisów internetowych Zespołu Szkół w Bobrowej przetwarzane są przez Zespół Szkół w Bobrowej, będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.
 3. Tak, jak inni wydawcy serwisów internetowych, zbieramy informacje dotyczące korzystania z serwisów internetowych Zespołu Szkół w Bobrowej w postaci adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych serwisów internetowych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Jednak możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP urządzenia użytkownika, zawartych w logach dostępowych, na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 4. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze internetowym Zespołu Szkół w Bobrowej w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie administratorzy serwisu zajmujący się administracją bazy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia stosowany przez nas protokół bezpieczeństwa SSL. Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanych przez nas serwisów internetowych możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.
 5. Zespół Szkół w Bobrowej nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawniać opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszych serwisów i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.
 6. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych Zespół Szkół w Bobrowej stosuje tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych Zespołu Szkół w Bobrowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. Dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia poprawianie ich struktury i zawartości.
 8. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  1. Uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu.
  2. Pliki cookies służące zapewnieniu bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu.
  3. Pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
 9. Przeglądarki internetowe, zazwyczaj domyślnie, zezwalają na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień przeglądarki w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 10. Więcej informacji dotyczących zarządzaniem plikami cookies w popularnych przeglądarka znajdziesz tu: http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/#
 11. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji zapisywania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych Zespołu Szkół w Bobrowej z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 12. W przypadku pytań użytkowników dotyczących Polityki Prywatności stosowanej przez Zespół Szkół w Bobrowej, prosimy o kontakt osobisty pod adresem Zespołu Szkół w Bobrowej lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Narodowy Spis Powszechny

 

Szukaj

Informacje kontaktowe

 

Wszelkie opinie, wnioski i uwagi o pracy szkoły można zgłaszać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00 do 15.00, telefonicznie lub pocztą e-mail.

Dyrektor Zespołu Szkół przyjmuje rodziców codziennie w godz. 7.30 - 13.00

 
Zespół Szkół w Bobrowej
Szkoła Podstawowa

Bobrowa 131
39-203 Nagoszyn
tel. 146818099
email: dyrekcja@zspbobrowa.pl
Sekretariat czynny: pn-pt 7.00 - 15.00

 
Przedszkole w Bobrowej

Bobrowa 132
39-203 Nagoszyn
tel. 146824273
przedszkole.zspbobrowa.pl

© 2021 Zespół Szkół w Bobrowej. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper