Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Bobrowej

Dostępność strony internetowej

Szkoła Podstawowa w Bobrowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Szkoła Podstawowa w Bobrowej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-02-27.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-04.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 2. Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 3. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne sprzed 27 lutego 2021 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 4. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 5. Poprawienie dostępności strony w okresie przed 27.02.2021 niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Informacje dodatkowe - ułatwienia:

 1. Można używać standardowych skrótów klawiaturowych.
 2. Podwyższony kontrast.
 3. Możliwość powiększenia liter.
 4. Podświetlane linki.
 5. Mapa strony.
 6. Skala szarości.
 7. Jasne tło.
 8. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi jeszcze pięć wejść – dwa od strony wschodniej budynku: jeden przez kuchnię szkolną, drugi z podjazdem dla niepełnosprawnych prowadzący do hali sportowej szkoły, dwa od strony południowej (jedno wykorzystywane jest jako wyjście ewakuacyjne, drugie stanowi wejście do szatni szkolnej), piąte od strony zachodniej jako wyjście ewakuacyjne z hali sportowej. Do budynku szkoły podstawowej prowadzi główne wejście znajdujące się od strony północnej (naprzeciwko Kaplicy) i jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 3. W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady są zgodne z prawem budowlanym.
 4. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
 5. W sekretariacie szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, parking przed szkołą, szatnię i korytarze przy salach lekcyjnych.
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Dostępny jest podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 8. Przy wejściu nie ma domofonu.
 9. Budynek nie posiada wind.
 10. Wnętrze budynku nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 11. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 12. W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 13. Szkoła nie posiada sanitariatów dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.
 14. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 15. Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Madej, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 6818099. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-04.

Informacje kontaktowe

 

Wszelkie opinie, wnioski i uwagi o pracy szkoły można zgłaszać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00 do 15.00, telefonicznie lub pocztą e-mail.

Dyrektor Zespołu Szkół przyjmuje rodziców codziennie w godz. 7.30 - 13.00

 
Zespół Szkół w Bobrowej
Szkoła Podstawowa

Bobrowa 131
39-203 Nagoszyn
tel. 146818099
email: dyrekcja@zspbobrowa.pl
epuap: /spbobrowa/default

Sekretariat czynny: pn-pt 7.00 - 15.00

 
Przedszkole w Bobrowej

Bobrowa 132
39-203 Nagoszyn
tel. 146824273
przedszkole.zspbobrowa.pl

 

Pedagog szkolny

Aleksandra Knych-Hajduk jest do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli w:

PONIEDZIAŁEK 8:15 – 14:15

WTOREK 8:15 – 13:15

ŚRODA 8:15 – 13:15

PIĄTEK 8:15 – 14:15

Adres e- mail: knychhajdukola@zspbobrowa.pl

W razie potrzeby istnieje możliwość ustalenia spotkania w innym terminie.

© 2023 Zespół Szkół w Bobrowej. All Rights Reserved.