Temat: Na szkolnej wycieczce możemy spacerować po lesie.  On a school trip we can walk in the forest. [on e  sku   tryp  łi  ken  łok  in de forest]

Podręcznik s 94,  słuchając  nagrania 3/20 powtarzaj słownictwo, sprawdzaj  znaczenie.

Zapisz w zeszycie:  In the countryside you can have lots of fun [in de kantrysajd ju ken hew lots of fan] – na wsi możesz mieć dużo zabawy;  You can ask questions, smell herbs. [ju ken esk kłeszczyns, smel herbs] – możesz zadawać pytania, wąchać zioła. You are taking photos. [ju  a(r)  tejkin: fotos] – ty robisz zdjęcia.  We’re learning the names of the birds [łi(r) lernin: de nejms of de berc] – uczymy się nazw ptaków;  ant [a:nt] – mrówka, butterly [baterflaj] – motyl; outdoor games [ałtdor gejms] – gry na zewnątrz.

Podr. S 9 zad. 1, słuchając nagrania 3/21 czytaj tekst , sprawdź znaczenie jeśli trzeba.

Zad. 2, odczytując  zwroty z ramki odszukuj właściwe zdjęcia. Możesz zapisać dowolny przykład            w zeszycie.

Zad. 3, ułóż wyrażenia z puzli wg kolorów i odczytaj nazwy 5 aktywności, upewnij się co znaczą, wysłuchaj piosenki  3/22, powtarzaj.

Zeszyt ćwiczeń: s 120, ćw. 2,1 ; s 121, ćw. 3,4.

Temat: Czas wakacji!  It’s holiday time! [yc e holi dej tajm]

Podręcznik s. 92: włącz nagranie 3/17, posłuchaj i powtórz słownictwo, sprawdź znaczenie jeśli trzeba. Zad. 1 wysłuchaj historyjki obrazkowej 3/18, w trakcie słuchania wskazuj odpowiednie obrazki, powtórz wypowiedzi w dymkach dialogowych.

Zapisz w zeszycie:  I like maths and English a lot. [aj  lajk mats end inglisz e lot] – lubię bardzo matematykę i j. angielski.  I’ve got very good marks on my report and a prize for reading.  [ajw got wery  gud  ma(r)ks on maj ripo(r)t  end e  prajz  fo(r)  ridin:] – mam bardzo dobre oceny na świadectwie I nagrodę  za  czytanie.  I like learning about smallest animals. [aj lajk  lernin:  ebaut  smolest a:nymals ] – lubię uczyć się o najmniejszych zwierzętach. I can teach you IT.  [aj  ken ticz ju  aj  ti] – mogę uczyć cię informatyki.  He doesn’t like art. [hi dazynt lajk  a(r)t] – on nie lubi sztuki.

Podręcznik s 93 wykonaj słownie zad. 2 . Zad. 3: podczas słuchania nagrania 3/19 wskazuj odpowiednie ilustracje. Zad. : powiedz jakie przedmioty szkolne ma Luke w danym dniu.

Zeszyt ćwiczeń: s 118 ćw. 1,2 ; s 119 ćw. 3,4. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…

Kontynuujemy nasze rozważania na temat Mszy Świętej J

Przeczytajcie proszę treść katechezy 54 i odpowiedzcie na pytania pod tekstem.

Zapiszcie w zeszytach temat i notatkę

Temat. Eucharystia zadatkiem życia wiecznego.

1. Każdy z nas przez Pana Jezusa jest zaproszony na Ucztę w kościele i na Ucztę w niebie.

2. Jeśli często przyjmuję Komunię Świętą, mam siłę, aby iść do nieba.

3. Czy skorzystam z tego zaproszenia?

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…

Witam WszystkichJ. Dzisiaj wracamy do tematu Komunii Świętej. Skupimy się na przygotowaniu, przyjęciu i dziękczynieniu. Przeczytajcie proszę treść katechezy 53. Odpowiedzcie na pytania pod tekstem katechezy w podręczniku. Pomocą może być film poniżej: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=DI6Uet4pmzs&feature=emb_logo

Zapiszcie w zeszytach:

Temat: Przygotowanie, przyjęcie i dziękczynienie po Komunii Świętej.

1. Trzeba być w stanie łaski uświęcającej, czyli nie wolno mieć grzechu ciężkiego. Jeżeli mam grzech ciężki to musze koniecznie przystąpić najpierw do Sakramentu Pokuty.

2. Post eucharystyczny czyli na godzinę przed przyjęciem Komunii świętej należy powstrzymać się od jedzenia pokarmów i picia z wyjątkiem wody.

3. Najlepszym bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia Komunii Świętej jest pobożne uczestnictwo we Mszy świętej.

4. Gdy kapłan wypowie słowa: „Ciało Chrystusa” – odpowiadamy: „Amen” i ze czcią przyjmujemy Pana Jezusa.

Zadanie domowe

Napisz, co powiesz Panu Jezusowi, gdy przyjmiesz Go w Komunii Świętej.

Temat: Jaka jest twoja ulubiona lekcja? What’s your favourite lesson? [łoc  jo(r)  fejweryt lesn]

Podręcznik s 90, 91: zapoznaj się z ilustracjami oraz przeczytaj opisy (skorzystaj ze słowniczka jeśli trzeba).

Zapisz w zeszycie: Science is my favourite subject. [ sajens ys maj fejweryt sabdżekt]  - nauki ścisłe to mój ulubiony przedmiot.  We’re  watering  plants  and  watching  them  grow. [łi(r)  łoterin:  plants  end  łoczin:  dem groł] – my podlewamy roślinki  i  obserwujemy je jak rosną. The children are doing a project. [de  czyldren  a(r)  duin:  e prodżekt] – dzieci robią project.   I have a PE lesson at half past nine.  [ aj hew e pi i  lesyn  et ha:f past  najn] – ja mam lekcję wf o pół do 10. We must hurry. [łi mast hary] – my musimy się spieszyć.

Podręcznik s 91 zad.2 : włącz nagranie 3/14, wysłuchaj i zatrzymując po każdej kwestii powtórz.

Zad. 3: wysłuchaj nagrania 3/15 i po każdym zdaniu zrób pauzę i udziel prawidłowej odpowiedzi.

Możesz dobrowolnie wykonać zad. 4.

Zeszyt ćwiczeń: s 116 ćw. 1,2; s 117 ćw. 3,4.