Temat: XVII wiek - stulecie wojen.

Na podstawie podręcznika proszę wytłumaczyć (w zeszycie) następujące zagadnienia:

- pojęcia: potop szwedzki, wielki wezyr, odsiecz

- podać daty: potopu szwedzkiego, odsieczy wiedeńskiej.

Poczytajcie o potopie szwedzkim, roli Stefana Czarnieckiego, obronie Jasnej Góry oraz o zwycięstwach Jana III Sobieskiego nad Turkami . W następnym tygodniu wykonacie ćwiczenia sprawdzające wiedzę z opanowania treści tego tematu.

Proszę uzupełnić notatkę do lekcji ZAWISZA CZARNY

3. Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim (1409-1411):

a) przygotowania do bitwy,

b) 15 VII 1410r. - bitwa pod Grunwaldem,

c) wyprawa na Malbork - stolicę Państwa Zakonu Krzyżackiego

d) skutki: -śmierć Wielkiego Mistrza - Ulricha von Jungingena, - klęska Krzyżaków, -1411r.- I pokój Polski i Litwy z Krzyżakami w Toruniu, odzyskanie ziemi dobrzyńskiej.

Temat: Mikołaj Kopernik - wielki astronom. (mieliśmy to na zastępstwie, proszę o zapis w zeszycie).

1. Mikołaj Kopernik- ksiądz, lekarz, prawnik, ekonomista, strateg wojskowy, poeta, astronom. Autor dzieła "O obrotach sfer niebieskich" Ten, który "Wstrzymał Słońce ruszył Ziemię"...

Uczył się w: Toruniu, Krakowie, Bolonii, Padwie.

Polecenie: wyjaśnij pojęcie - diecezja. Jeszcze raz zróbcie sobie zadania powtórzeniowe - ustnie- ze str. 74 (robiliśmy, ale powtórzcie). POWODZENIA.

Temat: Jan Zamoyski - druga osoba po królu

1. Jan Zamoyski- szlachcic, polityk i wódz przełomu XVI i XVII wieku. Pełnił w Polsce najwyższe urzędy - kanclerza i hetmana.

2. Zasługi Jana Zamoyskiego:

a) wraz z królem Stefanem Batorym zwyciężył w wojnie z Carstwem Rosyjskim o ziemie nad Morzem Bałtyckim,

b) założył miasto - twierdzę Zamość w stylu renesansowym,

c) współtworzył Akademię Wileńską,

d) założył Akademię Zamojską.

Polecenie: Krótko wyjaśnij pojęcia (patrz słownik w podr. s 149-151): szlachta; kanclerz; hetman; monarcha. POWODZENIA.

Temat: XVII wiek - stulecie wojen

1. Wojny ze Szwecją (przyczyny: Szwedzi chcą zagarnąć wybrzeża Morza Bałtyckiego).

a) potop szwedzki (1655-1660),

b) zwycięska obrona Jasnej Góry - 1655r. i rola przeora Augustyna Kordeckiego,

c) Stefan Czarniecki - wojna podjazdowa i wypieranie Szwedów,

d) pokój ze Szwecją w Oliwie (1660).

2. wojny z Turcją.

a) odsiecz wiedeńska i zwycięstwo = Wiktoria króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem (12 IX 1683r.), nad Wielkim Wezyrem - Kara Mustafą. - przyczyny: oblężenie Wiednia przez Turków; - skutki: zwycięstwo Jana Sobieskiego i polskiej husarii; obrona Wiednia i Europy przed Turkami i islamem.

3. Skutki wojen w XVIIw.:

a) utrata części ziem polskich na rzecz Szwecji, Turcji;

b) zniszczenie kraju, zubożenie ludności, epidemie, głód;

c) zagrabione dzieła kultury;

d) osłabienie Polski i wzrost potęg sąsiadów: Prus, Rosji, Austrii. Polecenie: krótko wyjaśnij pojęcia (patrz- podręcznik i słownik): Wielki Wezyr; husaria; odsiecz; wojna podjazdowa. POWODZENIA.

Temat: Tadeusz Kościuszko na czele powstania.

1. Groźni sąsiedzi Polski i zaborcy ziem w XVIII w.: Rosja, Prusy, Austria.

a) I- rozbiór Polski-1772r.

b) uchwalenie konstytucji 3 maja 1791r. i nieudane próby ratowania państwa,

c) II rozbiór Polski- 1793r.

2. Tadeusz Kościuszko na czele powstania w 1794r.:

a) przyczyna: walka o ziemie i niepodległość Polski.

b) przebieg: - zwycięstwo pod Racławicami (bohater- chłop Wojciech Bartos), - klęska pod Maciejowicami. T. Kościuszko w niewoli, c) skutki: - upadek powstania, - III rozbiór Polski - 1795r. Polska znika z mapy Europy na 123 lata niewoli. 3. Tadeusz Kościuszko - bohater dwóch narodów: polskiego i amerykańskiego.

Polecenie: Wyjaśnij pojęcia: kosynier, rozbiór, konstytucja. POWODZENIA.

Temat: Józef Wybicki i hymn Polski.

1. Utworzenie Legionów Polskich we Włoszech - 1797r. Twórca - Jan Henryk Dąbrowski. CEL: walka Polaków o niepodległość poza granicami, u boku Francji i Napoleona Bonaparte, przeciw zaborcom: Austrii i Rosji.

a) skład legionów: polscy emigranci, jeńcy z armii Austrii - będący w niewoli francuskiej (hasło: "Ludzie wolni są braćmi"),

b) Józef Wybicki - polityk, generał, pisarz, współtwórca legionów. Autor w 1797r "Pieśni Legionów Polskich we Włoszech". Hymn Polski od 1927r. "Mazurek Dąbrowskiego". - Dwór Wybickich w Będominie- Muzeum Hymnu Narodowego. Polecenie: Wymień trzy postaci historyczne z Mazurka Dąbrowskiego i krótko napisz kim byli. POWODZENIA.

Temat: Wielokąty

Proszę zapoznać z treściami w podręczniku dot. tego tematu i rozwiązać odpowiednie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

Na podstawie wiadomości znajdujących się w podręczniku (rozdział 5, od str. 60 do str. 66) rozwiąż ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń od str. 58 do str. 64 (rozdział 5). Zapoznaj się z informacjami zawartymi w częściach 5A, 5B i 5C ‘grammar’ (gramatyka) oraz słownictwo na str. 66 podręcznika. W ćwiczeniach wymagających słuchania lub mówienia (ćwicz. z ikonką słuchawek i ‘speak’) zwróć uwagę tylko na słownictwo, nie staraj się rozwiązywać tych ćwiczeń. W przypadku gdy nie możesz znaleźć znaczenia jakiegoś słowa w swoim podręcznym słowniczku (na końcu rozdziału 5) skorzystaj ze słownika w Internecie, np. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=s%C5%82ownik+ang+pol

Tematy lekcji:

1) Formy spędzania wolnego czasu.
2) Zdania twierdzące w czasie teraźniejszym prostym.
3) Pytania i krótkie odpowiedzi w czasie teraźniejszym prostym.
4) Rozmawianie o zainteresowaniach.